Wind in het Groene Hart

In het Groene Hart speelt momenteel de vraag of er plek is voor windenergie en grootschalige zon. Deze discussie is niet van gisteren; eens in de zoveel tijd laait hij weer op en nu is dat naar aanleiding van het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Zuid Holland. Daarin staat dat windenergie in het Groene Hart niet de voorkeur heeft.

De gemeenten in de regio Midden Holland (gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas) hebben hierop laten weten, middels een brief aan Gedeputeerde Staten, in gesprek te willen met de provincie over geschikte windlocaties in hun gemeente. Ook de gezamenlijke energiecoöperaties hebben de provincie over hun zorgen geïnformeerd. Het volledig ontzien van het Groene Hart vergroot de druk op andere regio’s en maakt het behalen van de klimaatdoelen binnen hun gemeenten vrijwel onmogelijk. En dat terwijl er – vanuit de bevolking en vanuit energie coöperaties – wel wensen zijn voor burgerwindmolens; ook in het Groene Hart.

De gemeenten Waddinxveen en Bodegraven – Reeuwijk hebben onlangs bij de inwoners en coöperaties wensen en ideeën ten aanzien van grootschalige energieprojecten opgehaald. Het zou zonde zijn als met deze ideeën niets gedaan wordt. Temeer omdat het energieprojecten zijn die van onderaf uit de bevolking zijn ontstaan.

Ook ligt er wel een enorme duurzame energie opgave voor de hele regio Midden Holland, waaraan de gemeenten in het Groene Hart ook een bijdrage kunnen leveren. In 2050 wil de regio Klimaatneutraal zijn.

De energieopgave wordt momenteel door de regio onder de loep genomen in het RES (Regionale Energiestrategie) proces; daarin werken gemeenten samen aan regionale ruimtelijke afwegingskaders voor duurzame energieprojecten. Elke gemeente moet met een bod komen met daarin een aantal windmolens en zonnevelden. In juni 2020 moet een concept bod worden gedaan. Nog geen jaar later, in maart 2021, moet er een definitief akkoord liggen voor de hel regio. In dit regionale proces kan, met alle belanghebbenden, goed gekeken worden naar het Groene Hart , en de verhouding met andere mogelijke locaties.

De Windvogel en de lokale energie coöperaties Bodegraven Reeuwijk en Groen Waddinxveen zijn van mening dat windenergie in het Groene hart nog steeds wenselijk is en dat windmolens en grootschalige zon een onmisbare bijdrage leveren aan de energietransitie. De input die de gemeenten Waddinxveen en Bodegraven hebben opgehaald bij de inwoners blijft relevant en zullen wij blijven inbrengen in het regionale proces.

Wat de provincie in ieder geval graag wil: omwonenden moeten kunnen meedelen in de opbrengsten van windmolens. Laten wij dat als coöperaties nu juist goed kunnen organiseren!

Wanneer coöperaties betrokken zijn hebben projecten meer acceptatie en kunnen ze de lokale economie en energietransitie versterken. Bijvoorbeeld in combinatie met natuurontwikkeling kan duurzame energie de ecologie versterken. Of de opbrengsten kunnen ingezet worden in zonne-energieprojecten.

Het zou kunnen dat het voor de energiecoöperaties langer gaat duren voordat eventuele projecten in het Groene Hart ontwikkeld kunnen worden, omdat de afweging in de hele regio gemaakt wordt en niet alleen in de eigen gemeente.  Wij zullen ons blijven inzetten voor duurzame energie opwek en voor burgerparticipatie in dit proces, bijvoorbeeld door deel te nemen in het proces van de RES en mogelijke windlocaties in te brengen.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën