Leden van coöperatie De Windvogel kunnen financieel participeren en zo profijt hebben van de windmolens en zonnevelden. Participeren kan al vanaf € 50. Een participatie is een lening aan De Windvogel die wij investeren in al onze windmolens en zonnevelden. Je participeert in De Windvogel als geheel, waardoor je een aantal duurzame energieprojecten tegelijk steunt en de coöperatie de risico's spreidt.

Participatie 2021 geopend

De Participatieronde 2021 is geopend voor een bedrag van €300.000 aan participaties. Dan maakt project Oeverbos in Vlaardingen een doorstart na de vertraging door de coronacrisis bij de Raad van State. Je kunt je inschrijven als je je bestaande participatie wilt ophogen (via project "Participatie ophogen"). Schrijf je ook in als je een hogere startparticipatie dan €1000 wilt. Dan krijg je daarna een bericht in de zomer wanneer het bedrag gestort kan worden.

Startparticipatie

Ben je recent lid geworden van De Windvogel? Wist je dat nieuwe leden altijd een start-participatie van €1000 mogen inleggen? Ook leden die nooit eerder hebben geparticipeerd, hebben deze mogelijkheid (buiten de officiële participatierondes om dus). Je kan je direct inschrijven via de portal "Mijn Windvogel" en betalen via iDeal. Lukt dit niet neem dan contact op met penningmeester@windvogel.nl.

%

Participeren, hoe werkt het?

Lidmaatschap kost eenmalig € 50, inschrijven gaat eenvoudig via het aanmeldingsformulier

Bepaal zelf hoeveel geld je inlegt (vanaf € 50) en schrijf je in via de ledenwebsite

Maak in de participatieronde 2021 het gewenste bedrag over o.v.v. uw lidnummer op bankrekeningnummer NL87 INGB 0000 3701 58  (BIC INGBNL2A) t.n.v. De Windvogel

Participatie ronde 2021 : naar verwachting looptijd t/m zomer 2021, bedrag circa €300.000.

De storting van het toegezegde bedrag verwachten wij na de zomer in 2021. Leden ontvangen daarvoor nog een uitnodiging van de penningmeester.

De bijzonderheden voor participeren in Coöperatie de Windvogel zijn vastgelegd in het Informatie Memorandum op 27 juni 2020 (inclusief bijlagen: Informatie Memorandum incl. bijlages ). Daarnaast is het Participatiereglement van toepassing.

Participeren is: samen financieel bijdragen aan projecten én samen delen in de opbrengsten

De rente wordt jaarlijks door de Leden (via ALV) vastgesteld. Dit jaar is de rente 2%. De verwachte rente is tussen 2 en 5%. Verwacht wordt dat deze vanaf 2021 3% en vanaf 2022 5% zal zijn.

Waarom zou je participeren?

Ieder lid heeft weer een andere reden om te participeren. We noemen participeren ook wel wiekeren. Wij hebben een aantal van onze leden gevraagd waarom zij wiekeren bij De Windvogel. De één participeert vanwege de rente die een stuk hoger ligt dan bij een spaarrekening, de ander wil een schone toekomst voor zijn of haar kleinkinderen en een derde wiekert voor de groene stroom.

Een paar goede redenen om ook te participeren:

Je ontvangt jaarlijks rendement op je participatiebedrag

Je wekt zelf schone energie op zonder CO2 uitstoot

Van de opbrengst realiseren we nieuwe projecten

Duurzame projecten en windmolens werken het hele jaar door aan een schone wereld!

Ik wieker voor rendement
Ik wieker voor rendement
Ik wieker voor groene stroom
Ik wieker voor groene stroom
Ik wieker voor de toekomst
Ik wieker voor de toekomst
Ik wieker voor de buurt
Ik wieker voor de buurt

Verhogen van je bestaande participaties

Leden kunnen hun participatiebedrag verhogen, als de participatieronde opengesteld is, door het extra gewenste bedrag over te maken op bankrekeningnummer NL87 INGB 0000 3701 58 (BIC INGBNL2A) ten name van De Windvogel in Reeuwijk. Van elke verhoging van participaties ontvang je een schriftelijke bevestiging.

Vermeld bij verhoging de volgende gegevens: correspondentie uw lidnummer. naam, adres, woonplaats en tegenrekeningnummer. Zorg dat je gegevens up-to-date zijn via de ledenwebsite: naam, adres, woonplaats en tegenrekeningnummer.

Aflossen, verhandelen en opvragen van participaties

Het participatiereglement geeft aan dat participaties doorlopen, opvraagbaar en verhandelbaar zijn. Deze bepaling geeft onze externe financiers de geruststelling dat zij gedurende meerdere jaren op de financiering door de leden kunnen afgaan. De Windvogel betaalt bij verzoek tot terugbetaling het oorspronkelijk gestorte bedrag terug, als het past binnen de aflossingsruimte voor dat jaar die is vastgesteld door de ALV. We bepalen samen hoeveel participaties jaarlijks terugbetaald kunnen worden. In 2020 is de ruimte € 180.000. Het kan zijn dat er soms een jaar is waarin de financiële ruimte er niet is, doordat er bijvoorbeeld net grote investeringen zijn gedaan waarvan het altijd even duurt voordat de inzet rendeert. Het bestuur bekijkt dan op volgorde van binnenkomst of het verzoek past in de aflossingsruimte van het volgende jaar.

Hoe kan ik mijn participatie terugvragen?

  1. Door een verzoek tot terugbetaling in te dienen bij het bestuur via info@windvogel.nl. Voor 2020 wordt de totale ruimte voor terugbetaling van participaties gesteld op € 180.000.
  2. Door je participatie te verhandelen op ons prikbord op de ledenwebsite. Onderlinge verhandeling verloopt in principe tegen de oorspronkelijke waarde. Als leden er meer of minder voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over participaties? Lees dan hieronder onze veelgestelde vragen over Participaties. Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact met op ons. Via onze besloten ledenwebsite hebben leden inzicht in de eigen gegevens en de participatie.

Veel gestelde vragen over participeren

Hoe kan ik participeren?

Dat is heel eenvoudig. Als u participaties wilt van De Windvogel, moet u eerst lid worden en vervolgens het door u gewenste bedrag overmaken op NL87INGB0000370158 ten name van De Windvogel o.v.v. uw lidnummer. Bij vragen neem dan contact op.

Hoe hoog is de jaarlijkse rente?

Jaarlijks ontvangt u rente over uw participatie. De hoogte van de rente wordt jaarlijks, op voorstel van het bestuur, door de ledenvergadering vastgesteld. Voor dit jaar is de rente 2%. Omdat het financieel toekomstbeeld gunstig is, verwacht het bestuur voor volgende jaren een stijging naar 3% tot 5% vanaf 2022. Binnen een maand na de ledenvergadering wordt de rentevergoeding uitbetaald. De rentevergoeding is afhankelijk van de financiële uitkomsten en dus ook indirect van de wind en zon in dat jaar. Over de afgelopen jaren werd tussen de 2 en de 7% rentevergoeding uitgekeerd.

Kan ik mijn participatie elk moment opvragen?

Wat nu als u het uitgeleend geld, de participatie, nodig hebt? Geen nood. Wij hebben daar rekening mee gehouden.
Er zijn twee manieren om uw participatie terug te vragen:

  1. Een verzoek tot terugbetaling indienen bij het bestuur. Voor 2019 wordt de totale ruimte voor terugbetaling van participaties gesteld op € 130.000.
  2. Door je participatie te verhandelen op ons prikbord op de ledenwebsite. Onderlinge verhandeling verloopt in principe tegen de oorspronkelijke waarde. Als leden er meer of minder voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.

Gelukkig voor De Windvogel vraagt niet iedereen tegelijk zijn participatie op. Anders zouden we geen geld meer hebben om onze projecten te financieren en houden we passende reserves aan.

Andersom geldt dat het bestuur een participatie op enig moment kan aflossen, zoals ook de leninggever zijn lening op elk moment (onder voorwaarden) kan opeisen.

Wat is er nu precies veranderd ten opzichte van het leningreglement?

Er zijn twee zaken veranderd:

  1. De looptijd van 15 jaar is veranderd in een onbepaalde looptijd. In het oude leningreglement is de terugbetaling van de lening gekoppeld aan een vaste termijn van 15 jaar. In het nieuwe participatiereglement is deze vaste termijn vervangen door een onbepaalde termijn: het lid kan zelf een moment kiezen om een verzoek tot terugbetaling in te dienen. Voorwaarde hierbij is wel dat er voldoende aflossingsruimte is. De ALV stelt jaarlijks een financieel plan vast waarin is aangegeven hoeveel geld De Windvogel nodig heeft voor de aankomende investeringen in duurzame energieprojecten, wat ze met het geld gaat doen en wanneer er voldoende geld in kas is en hoeveel aflossingsruimte er is. Dit laatste bedrag is beschikbaar voor de aflossing van bestaande ledenleningen of participaties.
  2. De participatie is verhandelbaar. Dit is een voorwaarde die noodzakelijk is om te voldoen aan de WFT (Wet op het Financieel Toezicht). Ook dit is een manier om het geleende bedrag terug te krijgen, door de lening te verkopen aan een ander lid.
    Om een duidelijk onderscheid te maken met betrekking van deze twee wijzigingen hebben de naam “lening” veranderd in “participatie”, het blijft echter nog steeds een lening in de gebruikelijke zin van het woord dat het geleende bedrag terugbetaald wordt. Het bestuur van de coöperatie kan zowel in de oude als nieuwe situatie een verstrekte lening op enig moment kan aflossen, zoals ook de leninggever zijn lening op elk moment (onder voorwaarden) kan opeisen.
Waarom heeft De Windvogel het leningreglement omgezet in een participatiereglement?

Door de verandering van de termijn van subsidies voor duurzame energie van tien naar vijftien jaar, is de leentermijn van 15 jaar voor ons te kort. Daarnaast is de wetgeving op het financieel toezicht veranderd.

Met het participatiereglement hebben we flexibiliteit aangebracht op de instroom en uitstroom van geleend geld, zodat we nieuwe schone energieprojecten kunnen blijven ontwikkelen.

De Windvogel heeft een groot aantal leningen in de boeken staan die binnenkort – na de destijds afgesproken 15 jaar looptijd – opeisbaar zijn. De resterende looptijd is te kort om hier nieuwe investeringen mee te doen. Het nieuwe participatiereglement biedt de mogelijkheid om, na uw akkoord op deze omzetting, dat bedrag wel weer te investeren in nieuwe coöperatieve duurzame energieprojecten. Er zijn nu al bouwplannen in verschillende stadia van ontwikkeling waarvoor geld nodig is.

Bovendien zorgen we er met het nieuwe participatiereglement voor dat de participatie-overeenkomst met de leden in overeenstemming is met de Wet financieel toezicht (Wft). Het is dus ook een verplichting die we hebben volgens de wet.

Wat moet ik doen als ik een lening heb uitstaan bij De Windvogel?

Om De Windvogel verder te laten werken aan nieuwe investeringen maakt u de overstap naar de Participatie. Dat kan via onze besloten ledenwebsite. Daar heeft u inzicht in uw gegevens en uw participatie. Als u niet overstapt, verandert er niets en blijft voor uw lening het oude leningreglement van kracht. U kunt dan uw lening opvragen of zonder reactie laten staan. Als veel leden dat doen beperkt dat echter De Windvogel om nieuwe investeringen te doen met het huidige leningen-kapitaal omdat de resterende looptijd daarvoor te kort is.

Ik heb een lening uitstaan bij De Windvogel, krijg ik mijn geld nu wel terug, zoals onder de oude voorwaarde was afgesproken, en wanneer krijg ik het dan terug?

Ja, u krijgt uw lening terug als u dat wilt geeft u dat aan op het reactieformulier. Uw lening wordt, alléén na uw goedkeuring, omgezet in een participatie.

  • Indien u niet reageert, blijven de voorwaarden onveranderd en krijgt u de lening na de looptijd van 15 jaar terug.
  • Indien u wel toestemming geeft, krijgt u de mogelijkheid om zelf te bepalen wanneer u de lening terugvraagt. Terugbetaling zal plaats vinden mits er voldoende aflossingsruimte is. De aflossingsruimte wordt jaarlijks door de ALV in het financieel plan vastgesteld. Naast het doen van een terugbetaalverzoek kunt u uw participatie ook verkopen aan een ander lid binnen de coöperatie.
Wat is de looptijd van de participatie?

De looptijd is komen te vervallen, een participatie heeft een onbepaalde looptijd. Dit betekent dat u zelf het moment kan kiezen waarop u een terugbetaalverzoek doet. Dit kan zowel eerder als later dan de huidige looptijd van 15 jaar zijn. Terugbetaling zal plaats vinden als er voldoende aflossingsruimte is. De aflossingsruimte wordt jaarlijks door de ALV in het financieel plan vastgesteld. Naast het doen van een terugbetaalverzoek kunt u uw participatie ook op elk moment verkopen aan een ander lid binnen de coöperatie.

Hoe kan ik mijn participaties verhandelen?

Door deze aan te melden op onze besloten ledenwebsite. Na 1 jan 2018 is daar een “prikbord-pagina” waar leden kenbaar kunnen maken dat ze hun participatie willen verhandelen. Wanneer de verhandelende en de afnemende partij (altijd leden) onderling overeenstemming hebben bereikt, leggen ze dat schriftelijk vast. De coöperatie stelt daartoe een formulier beschikbaar. Beide leden ondertekenen dit formulier en sturen het ter bekrachtiging naar het bestuur. Het bestuur verwerkt de verandering in het overzicht van participatierekeningen. De verhandeling van participaties is iets tussen de leden onderling. De Windvogel mag hier vanwege de Wet financieel toezicht niet in bemiddelen.

Wat als het niet lukt om mijn participatie te verhandelen met andere leden van De Windvogel?

U kunt altijd een terugbetaalverzoek indienen bij het bestuur. Het bestuur bekijkt op volgorde van binnenkomst of het verzoek past in de aflossingsruimte van het lopende jaar. Als dat niet past dan geldt het verzoek voor het volgende jaar met voorrang.

Hoe kan ik een terugbetaalverzoek indienen?

Een terugbetaalverzoek zendt u per e-mail of brief aan het bestuur. In de e-mail of brief vermeldt u uw lidnummer, het bedrag en uw rekeningnummer.

Voor welke waarde kan ik mijn participatie verhandelen of terugkrijgen?

De Windvogel betaalt op een verzoek tot terugbetaling het oorspronkelijk gestorte bedrag terug, als het past binnen de aflossingsruimte voor dat jaar die is vastgesteld door de ALV. Het kan zijn dat die financiële ruimte er niet is, doordat bijvoorbeeld er net grote investeringen zijn gedaan waar het altijd even duurt voordat de inzet rendeert. Het bestuur bekijkt dan op volgorde van binnenkomst of het verzoek past in de aflossingsruimte van het volgende jaar.

Waarde van toekomstig rendement wordt niet ingecalculeerd. Onderlinge verhandeling geschiedt in principe ook tegen de oorspronkelijke waarde. Als leden er meer of minder voor willen betalen is dat iets tussen betrokken leden onderling.

Mag ik mijn participaties ook verkopen aan mensen buiten De Windvogel?

Nee, alleen leden van De Windvogel kunnen een participatie hebben.

Mag ik mijn participatie (door)geven aan familieleden, en is ze overerfbaar?

Ja, de participatie is inclusief het lidmaatschap overerfbaar. In het participatiereglement heet dit “overgang op algemene titel.” Dit is wanneer de overgang in het testament of gewoon door erfrecht is geregeld. Deze overgang vergt overlegging van de bewijsstukken waaruit deze overgang blijkt.

In andere gevallen kan het lidmaatschap en participatie worden doorgegeven aan familieleden. Dit heet overdracht onder bijzondere titel. Dit vereist een schriftelijke overeenkomst, die uitgewerkt wordt op een formulier dat door het bestuur is opgemaakt en door de secretaris van de coöperatie medeondertekend dient te worden als erkenning van de levering door de coöperatie.

Moet ik mijn participatie opgeven aan de Belastingdienst?

Participaties en Leningen worden gelijk behandeld door de fiscus in Box 3. Voor wat betreft zekerheid, aansprakelijkheid en bezitsvorm verandert er niets. Dus ook administratief en voor de fiscus zijn er geen wijzigingen. Een participatie is box 3 vermogen. Noch de vrijstelling in box 3, noch de extra heffingskorting voor groenfondsen is hier van toepassing.

Loop ik financieel risico met mijn participatie?

Ja, net als de oude lening is de participatie risicodragend. De letters B.A. achter onze cooperatie staan voor de Beperkte Aansprakelijkheid van de leden tot een bepaald maximum, in ons geval is dat het eenmalige inleggeld van €50. De participatie is een lening aan de coöperatie bovenop het lidmaatschapsgeld. Het risicoprofiel van De Windvogel verandert door de jaren heen en zal telkens in de jaarlijkse financieringsvoorstellen worden uitgelegd aan de leden. Een coöperatie is verplicht jaarcijfers op te stellen en te laten controleren. Op grond van de jaarcijfers wordt de winst bepaald, waarover vennootschapsbelasting wordt geheven. U dient zich zelf te oriënteren op de financiële soliditeit van de coöperatie. Leest u hiervoor het jaarverslag dat op de website beschikbaar is. Tijdelijke overschotten zijn veilig belegd (ASN Bank).

Ik heb al een lening uitstaan bij De Windvogel en ik wil meer geld uitlenen aan de coöperatie. Kan dat?

Ja, u kunt uw lening omzetten in een participatie en vervolgens de participatie verhogen door geld te storten op de bankrekening van De Windvogel in Reeuwijk nummer NL87 INGB 0000 3701 58. Van elke verhoging van uw participatie ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Het is van belang dat u er voor zorgt dat uw gegevens (maam, adres, woonplaats en uw tegenrekeningnummer) altijd up-to-date zijn. U kunt deze aanpassen op onze besloten ledenwebsite. Vermeld steeds bij uw betalingen en correspondentie uw lidnummer. Tenzij u anders hebt aangegeven wordt het bankrekeningnummer van uw eerste participatie als tegenrekening gehanteerd.

Ik heb nog geen lening of participatie uitstaan bij De Windvogel, maar ik wil dat wel graag. Hoe kan ik dat regelen?

Als u lid bent, kunt u vanaf € 50 geld lenen aan De Windvogel, door het bedrag te storten op NL87 INGB 0000 3701 58 ten name van De Windvogel. Indien u nog geen lid bent, kun u dat nu al worden door het invullen van het aanmeldformulier.

Heeft De Windvogel ook een prospectusplicht?

Voor ons financieringsvoorstel is er geen AFM-toezicht. Dit is niet nodig omdat het gevraagde kapitaal onder de grens van € 5 miljoen blijft. Ook is er geen prospectusplicht. Wij stellen toch een brochure op – min of meer in de prospectusvorm – voor alle leden en aspirantleden. Als die klaar is komt de financiële brochure op de besloten ledenwebsite.

Waar kan ik het Participatiereglement lezen?

Een participatie is een lening aan coöperatie De Windvogel BA met nieuwe voorwaarden. U kunt het het participatiereglement hier lezen. Het participatiereglement 24 juni 2017 vastgesteld. Om een duidelijk onderscheid te maken hebben we de naam “lening” veranderd in “participatie” met andere voorwaarden. Ook op de beveiligde ledenwebsite kunt u meer lezen.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.