Besluit college Utrecht in lijn met wensen energiecoöperatie Rijne Energie

Op 20 januari 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders in Utrecht besloten dat in de polders Rijnenburg en Reijerscop zowel een grootschalig energielandschap als woningbouw gerealiseerd kunnen worden. Het college stelt voor een gebied te ontwikkelen met acht geluidsarme windturbines en 220 hectare toe te wijzen voor de opwekking van zonne-energie. Hiermee zal er duurzame elektriciteit voor ruim 80.000 huishoudens worden opgewekt. Het college neemt daarmee een gematigder standpunt in dan tijdens de presentatie aan de bewoners in het voorjaar van 2019. Vier turbines uit het middengebied zijn geschrapt waardoor er binnen de plannen voor het energielandschap ook ruimte voor woningbouw ontstaat.

Steun het energiepark en teken de petitie

Steun het energiepark: “We roepen de gemeenteraad op om het eerste duurzame energiepark van Utrecht en omstreken mogelijk te maken, met windmolens en zonneweides. Slechts 3,5 procent van de energie in de provincie Utrecht is duurzaam. Het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. In de polder Rijnenburg ten zuidwesten van Utrecht en ten westen van Nieuwegein kan dat. Met het plan van energiecoöperatie Rijne Energie kunnen we wind- en zonne-energie opwekken voor meer dan 80.000 huishoudens in de omgeving.”

In lijn met visie Rijne Energie

Energiecoöperatie Rijne Energie heeft aan de gemeente ook haar visie op het gebied gepresenteerd. De visie komt in grote lijnen overeen met het plan van het college. Voorzitter Marcel Goossens van Rijne Energie: “Wij zijn blij met het scenario dat nu voorligt, daar hebben we aan meegewerkt en input voor gegeven. We vinden het belangrijk dat er met de omgeving en betrokkenen wordt samengewerkt en een optimaal ontwerp voor het landschap ontwikkeld wordt. Wij houden het gebied open voor eventuele woningbouw en hebben daarvoor een schetsverkenning gemaakt met de woningbouwontwikkelaars. Tegelijkertijd is het essentieel dat er tempo gemaakt wordt met de energietransitie. Met het huidige uitgangspunt wordt gehoor gegeven aan de inwoners die vinden dat de lokale energietransitie belangrijk is en dat een grote stad als Utrecht nu de kans moet benutten om Rijnenburg tot een energielandschap te maken.”

Lokaal eigendom

Eén van de belangrijkste uitgangspunten van de gemeente is dat het energielandschap voor 50% eigendom wordt van een energiecoöperatie zoals Rijne Energie zodat de inwoners zeggenschap hebben en financieel mee kunnen doen.

Energiecoöperatie Rijne Energie is in een vergevorderd stadium met haar plannen, met daarin een grote rol voor participatie. Tegelijkertijd borgt de samenwerking met de ervaren partijen De Windvogel, Eneco en BHM Solar een kosteneffectieve, omgevingsvriendelijke en beheerste ontwikkeling van het wind- en zonnepark.

Volgende stap: raadsbesluit

De komende maanden zal de Utrechtse raad besluiten of het energielandschap in Rijnenburg en Reijerscop doorgang mag vinden, en welke kaders hiervoor dan gelden. Op basis daarvan dienen initiatiefnemers zoals Rijne Energie hun plannen in. In deze plannen wordt omschreven waar zij windmolens en zonnevelden willen realiseren, wat de bijdrage wordt aan de ontwikkeling van het landschap, natuur en recreatie en hoe het participatieplan eruit ziet. Daarop volgt een traject van toetsing op het bestemmingsplan, op milieueffecten en de belangen en inspraak van omwonenden. De windturbines draaien naar verwachting daarom pas eind 2022. De zonneparken leveren mogelijk al vanaf medio 2021 hun bijdrage aan het verduurzamen van de Utrechtse energievoorziening.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën