Rijne Energie presenteert resultaten MER Energielandschap

De planvorming voor een energielandschap in de polders Rijnenburg en Reijerscop, waarin de lokale energiecoöperatie Rijne Energie en De Windvogel samenwerken, vordert gestaag. Op 19 april sloot Rijne Energie een grondcontract voor een vierde windturbine. Dit betekent dat het energielandschap wordt uitgebreid en op termijn significant meer duurzame elektriciteit kan opwekken. Het MER-onderzoek voor de opstelling met vier windmolens en acht hectare zonnevelden is klaar.

Rijne Energie heeft de resultaten van het MER-onderzoek toegelicht tijdens twee inloopavonden en een digitale bijeenkomst in mei. De presentatie die is gebruikt om het plan toe te lichten staat op de website van Rijne Energie. Er zijn 4 ’alternatieven onderzocht waarin de bandbreedte van mogelijke opstellingen worden verkend. Daarna is een ‘voorkeurs alternatief’ (VKA) in detail uitgewerkt. Dit VKA gaat uit van de 4 posities waar Rijne Energie in samenwerking met De Windvogel de windmolens kunnen realiseren en daarbij 6 hectare zonnevelden. 
 
Slagschaduw. 
De windmolens worden zo ingesteld dat er maximaal 30 minuten per jaar overlast zou kunnen zijn van slagschaduw. De sensor op de molen zet de wieken namelijk stop bij het optreden van slagschaduw – alleen bij het uitdraaien van de wieken kan nog even slagschaduw optreden.

Geluid 
In de polders staan de geplande windmolens op minimaal 500 meter van de woningen. Het geluid (op de gevel) zal lager zijn dan 44dB, dit is vergelijkbaar met een moderne koelkast. In de woonwijken zullen de windmolens door de aanwezigheid van de snelweg en geluid van langsrijdend verkeer heel soms waarneembaar zijn.

Horizon
De windturbines zullen zichtbaar zijn, bijvoorbeeld vanaf de snelweg en ook vanuit de aan de polders grenzende wijken in De Meern, Nieuwegein en Leidsche Rijn. Op de visualisaties is het visuele effect van zowel 210 als 270 meter hoge windmolens te zien.

Vervolg
Rijne Energie hoopt dat het Utrechtse college van B&W het ontwerpbestemmingsplan voor het einde van het jaar vrijgeeft voor inspraak. Als de raad volgend jaar het bestemmingsplan vaststelt, kan de gemeente de vergunning voor het energiepark afgeven. Daarna kunnen Rijne Energie en De Windvogel geld ophalen voor de aanleg en de aanvraag doen voor de SDE-subsidie. De verwachting is overigens dat het windpark en de zonneweiden er niet voor 2026 staan.

In het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente staat overigens goed nieuws voor het energielandschap. Het noordelijk deel van de polder Rijnenburg krijgt namelijk een permanente bestemming voor energieopwekking.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën