Interview Laetitia Ouillet: Welke vlucht maakt De Windvogel de komende vijf jaar?

Na verschillende interviews met geïnteresseerde leden en drie ledensessies heeft het bestuur van De Windvogel een strategiedocument opgesteld om op de ALV van 26 juni te bespreken. Een document dat volgens voorzitter Laetitia Ouillet een goede voorzet is voor een inhoudelijke discussie. “Ik ben heel benieuwd naar de reactie van alle leden. Waar vliegt De Windvogel de komende jaren naartoe?”

Hoe positioneer je je als landelijke coöperatie voor burgers in een speelveld, waarin lokale initiatieven hun vanzelfsprekende aanspreekpunt zijn? Hoe ga je om met de professioneel georganiseerde weerstand tegen energieopwek met wind en zon op land? Waar staat De Windvogel überhaupt voor?

In drie bijeenkomsten sprak het bestuur met de leden over deze en andere thema’s. Inspirerende sessies die volgens voorzitter Laetitia Ouillet een goede basis vormen om een herijking van de strategie te bespreken op de ALV van 26 juni. “Het idee is om onze koers te bepalen – niet voor de heel lange termijn, want daarvoor gaan de ontwikkelingen en innovaties rond duurzame energieopwek te snel –  maar wel voor de komende vijf jaar.”

Zwakte-sterkteanalyse

Voordat wij in de drie grotere sessies met leden in gesprek gingen, heeft het bestuur eerst tien geïnteresseerde leden geïnterviewd, blikt Laetitia terug. “Wij hebben hen gewoon de open vraag gesteld: ‘Wat doen wij goed, wat gaat minder?’ om zo onze eigen zwakte-sterkteanalyse te kunnen maken. Het was mooi om te zien dat er geen schokkende dingen uitkwamen, maar wel aanknopingspunten om in een bredere setting over verder te praten.”

Lokale participatie

In de sessies met leden erkende iedereen het belang van lokale betrokkenheid en is er verder gesproken over hoe De Windvogel kan samenwerken met lokale energiecoöperaties en welke meerwaarde een landelijke burgercoöperatie kan bieden. Het Klimaatakkoord gaat uit van een evenwichtige eigendomsverdeling in een gebied, waarbij gestreefd wordt naar 50% lokaal eigendom van de energieproductie in de omgeving.

In dit verband zijn de projecten met Rijne Energie in Utrecht, Zuidenwind in Limburg en VEC in Zuid-Holland mooie voorbeelden van succesvolle samenwerkingen, stelt Laetitia. “Bij elk van deze initiatieven heeft De Windvogel met de kennis en ervaring die wij in huis hebben als het gaat om financiële en juridische zaken, maar vooral ook op het gebied van omgevingscommunicatie haar toegevoegde waarde bewezen. De volgende stap is dat wij dit soort samenwerkingsverbanden meer gaan standaardiseren en structureren. Nu vinden wij elke keer het wiel opnieuw uit en dat kost tijd en geld.”

Ook als het gaat om lokale participatie in bredere zin is het zinnig om een koers te bepalen, is haar vervolg. “Wanneer is er wel of niet sprake van lokale participatie? Als twee boeren samen met een grote leverancier een windmolen plaatsen, is dat lokaal? Doen wij daaraan mee? In hoeverre willen wij zeggenschap hebben? Het bestuur ziet er naar uit om deze strategie op de ALV aan de leden te presenteren.”

Welke rol speelt De Windvogel?

Een andere groot maatschappelijk thema waarover het bestuur op de ALV van gedachten wil wisselen is de rol van De Windvogel in de brede en soms heftige maatschappelijke discussie over windmolens en zonnevelden op land. Laetitia: “Wij merken dat de weerstand groeit en dat tegenstanders zich steeds beter organiseren. De vraag is welke rol De Windvogel hier moet innemen. Wat is ons verhaal? Hoe brengen wij dit in de media en – nog belangrijker- hoe zorgen wij ervoor dat niet de lokale energiecoöperaties de zwarte piet krijgen toegespeeld, iets want nu wel gebeurt?”

Het vertellen van dit verhaal raakt aan De Windvogel als organisatie, zo heeft het bestuur begrepen na feedback van de leden tijdens de sessies, zegt Laetitia. “De leden kwamen met waardevolle tips en stelden vragen als: Waar staat De Windvogel voor? Wat is onze toegevoegde waarde? Is De Windvogel met 3500 leden groot en krachtig genoeg? Halen wij wel alles wat mogelijk is uit de interactie met de leden? Het bestuur heeft deze thema’s in het strategiedocument verwerkt.”  

Uitbreiding bestuur

Uit alle ledensessies kwam naar voren dat de achterban betrokken is en betrokken wil blijven bij De Windvogel. De wens voor meer ledenavonden en werkgroepen met leden is goed gehoord en ook de tip om kritisch te kijken naar de communicatie-uitingen neemt het bestuur ter harte.

“Veel extra taken, waarop wij hebben geanticipeerd met ons voorstel om het bestuur uit te breiden”, licht Laetitia toe. “Met de huidige grootte van het bestuur is het niet mogelijk om op een goede manier invulling te geven aan de strategische thema’s die er nu liggen. Op de ALV zullen wij de kandidaten graag voorstellen. Wij hebben onwijs veel reacties gehad op onze oproep om ons te komen helpen.”

Wind op land

Het bestuur verwacht dat het strategisch document houvast biedt voor de komende vijf jaar. Uitgangspunt is dat De Windvogel zich voorlopig concentreert op zon- en windprojecten op land, zegt Laetitia tot slot.

“Vanzelfsprekend hebben wij ook gesproken over andere mogelijkheden zoals investeren in warmte en duurzame energieopslag. Toch zien wij voor de komende jaren vooral onze meerwaarde bij wind- en zonprojecten op land. Het laaghangende fruit is al geplukt, wat betekent dat de overblijvende projecten complex zullen zijn. Volgens ons is dat juist de uitdaging waarvoor De Windvogel is opgericht. In deze projecten komt onze kennis en expertise goed van pas. Ik geef direct toe dat wind op land eindig is. Daarom is deze strategie ook eindig. Het kan zijn dat De Windvogel zich over vijf jaar opnieuw moet uitvinden.”

Lees het volledige strategiedocument hier.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën