Planning bouw eerste windturbine Drentse Monden en Oostermoer

Vanaf januari 2019 wordt er gewerkt aan de eerste windturbine. In totaal komen er 45 windmolens in Drentse Monden en Oostermoer. Je kunt participeren in dit windpark via het lidmaatschap van De Windvogel. Daarmee zorg je direct voor meer duurzame energie van Nederlandse bodem!

De eerste windturbine wordt gebouwd ter hoogte van het kruispunt van de Drentse Mondenweg / N379 en de Dreefleiding, nabij 1e Exloërmond. Op deze plattegrond staat deze windturbine met een blauwe stip aangegeven.

Bijzonderheid eerste windturbine
Het bijzondere aan deze windturbine is dat er wordt gezorgd dat deze veel minder elektromagnetische straling uitzendt. Dat is nodig vanwege het convenant dat wij en Astron, de eigenaar van de LOFAR-telescoop, hebben afgesloten. Daarin staat dat de telescoop en het windpark naast elkaar moeten kunnen bestaan. Met de LOFAR-telescoop worden voor wetenschappelijk onderzoek zwakke elektromagnetische signalen uit de ruimte opgevangen. Net als elk ander elektrisch apparaat zendt een windturbine elektromagnetische straling uit. In die zin gedraagt een windturbine zich net als bijvoorbeeld een afzuigkap, televisie of telefoon. We willen voorkomen dat de straling van de windturbines de telescoop verstoort. Daarom zorgen we dat deze veel minder straling uitzenden. LOFAR op haar beurt werkt aan het aanpassen van de software van de telescoop.

De Nordex N131 die we gaan bouwen, is in de basis een normale, bestaande windturbine die voldoet aan alle normen, ook op het gebied van elektromagnetische straling. Speciaal voor dit windpark reduceren wij de straling nog veel meer. Het streven is dat de straling die het gehele windpark uitzendt minder wordt dan wat één huishoudelijk apparaat zoals een televisie of stofzuiger uitzendt. Zo komt er bijvoorbeeld om sommige onderdelen een speciale afscherming zodat de straling van dat onderdeel wordt tegengehouden. Verder kijken we of de kieren rond de deur in de mast – waardoor bijvoorbeeld onderhoudsmonteurs naar binnen kunnen – kunnen dichten zodat de straling niet naar buiten komt. Aan het uiterlijk van de windturbine verandert niets.

Als deze eerste windturbine is gebouwd, meten we of de elektromagnetische straling genoeg is gereduceerd. Indien dat is gelukt, begint de bouw van de overige 44 windturbines.

Werkzaamheden en planning
Er zijn verschillende werkzaamheden nodig voordat de windturbine er staat. Hieronder schetsen wij welke dat zijn en wanneer deze worden uitgevoerd:

Begin januari 2019:
De aanleg van een weg vanaf de Drentse Mondenweg naar de plek van de windturbine begint. Ook wordt er een kraanopstelplaats aangelegd bij de plek waar de windturbine komt.

Begin januari 2019:
Enexis Netbeheer zorgt dat er elektriciteitskabels worden gelegd zodat de windturbine kan worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Deze werkzaamheden beginnen in de omgeving van de hoogspanningsstations in Stadskanaal en Gasselternijveen. Vanaf daar wordt gewerkt naar de inkoopstations die bij de windturbines worden gerealiseerd. Direct omwonenden van de tracés waar wordt gewerkt, zijn hierover door Enexis Netbeheer geïnformeerd. Meer informatie hierover staat op de website van Enexis Netbeheer: https://www.enexis.nl/algemeen/actuele-werkzaamheden

Medio eerste kwartaal 2019
Er wordt een stroomkabel gelegd vanaf deze eerste windturbine langs de andere zes windturbines die in deze zelfde lijn komen te staan. Deze windturbines zijn gepland parallel aan de Dreefleiding. Dit gebeurt met een machine waarvan u hieronder een foto kunt zien. Deze werkzaamheden worden op de akkers uitgevoerd. De stroomkabel eindigt bij het inkoopstation voor deze lijn van windturbines.

Maart/april 2019:
Het fundament van de windturbine wordt gemaakt. Er wordt eerst geheid. Daarna wordt het fundament gestort. Dit houdt in dat er veel beton wordt aangevoerd en dat dit beton daarna een maand moet uitharden.

Juni 2019:
De windturbine zelf wordt op het fundament opgebouwd. De verschillende turbineonderdelen (mastdelen, wieken) worden op grote vrachtwagens aangevoerd en omhoog gehesen door kranen.

Vanaf juli 2019:
Als de windturbine helemaal gereed is, begint het meten van de elektromagnetische straling. De planning is dat deze metingen uiterlijk aan het eind van de zomer van 2019 zijn afgerond en dat dan de resultaten bekend zijn.

Vanaf oktober 2019:
Indien de elektromagnetische straling genoeg is gereduceerd, begint de bouw van de 44 overige windturbines. Voor elke windturbine moeten dezelfde werkzaamheden worden verricht als hierboven beschreven. Er hoeft dan alleen niet meer te worden gemeten voor de elektromagnetische straling. Aan het eind van 2020 zijn dan alle 45 windturbines klaar.
Deze planning is onder voorbehoud. Slechte weeromstandigheden bijvoorbeeld kunnen ervoor zorgen dat de planning moet worden aangepast.

Bouwverkeer en aanvoer windturbineonderdelen
Om de windturbine te kunnen bouwen, is er veel transport nodig. Dit valt te verdelen in twee types:

Bouwverkeer
Aanvoer windturbineonderdelen

Bouwverkeer
Het bouwverkeer bestaat voornamelijk uit vrachtwagens van reguliere afmetingen die grond, grind, hijskraanonderdelen en ander materiaal aan- en afvoeren. Voor deze ene turbine gaat het daarbij om circa 200 vrachtbewegingen. Een vrachtbeweging telt als een vrachtwagen die naar de plek rijdt en er weer vandaan rijdt. Dat zijn dus circa 100 vrachtwagens.
De aanvoer van het beton voor het fundament vraagt circa 100 vrachtbewegingen.
Het bouwverkeer rijdt voornamelijk op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. Het bouwverkeer rijdt niet door de kernen, maar gebruikt voornamelijk de provinciale wegen om bij de plek van de windturbine te komen.

Aanvoer windturbineonderdelen
De aanvoer van de windturbineonderdelen gebeurt met behulp van langere vrachtwagens. Hier ziet u een foto van de aanvoer van een gondel, ter illustratie.

Er worden drie wieken, zes torenonderdelen, de gondel en de hub aangevoerd. Hier ziet u de gondel en hub.

De windturbineonderdelen worden veelal ’s nachts aangevoerd, zodat de grote vrachtwagens en het reguliere verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.
De wieken en torendelen gaan vanuit Duitsland per schip naar de Eemshaven en vanaf daar via vrachtwagens naar de plek van de windturbine. Deze vrachtwagens rijden eveneens zo veel mogelijk via de grote wegen en niet door de kernen. Het laatste stuk van de route van de turbineonderdelen is als volgt:

N33 richting Gieten
Bij Gieten over op N34 richting Gasselte
Bij Gasselte over op N378 richting Gasselternijveen
Bij Gasselternijveen over op N378 richting 1e Exloërmond
Ter hoogte van de Dreefleiding verlaten de vrachtwagens de N378 naar de eindlocatie

Zie hier de plattegrond van de route voor de windturbineonderdelen.

De gondel en de hub worden per vrachtwagen vanuit Duitsland naar de plek van de windturbine gereden. Dat gebeurt via de autowegen.

De windturbineonderdelen zijn groot transport waarvoor het noodzakelijk is in de route tijdelijke aanpassingen te doen, zoals het snoeien van bomen en het verruimen van bochten en rotondes. Dit wordt afgestemd met de wegbeheerders. Nadat de windturbines zijn gebouwd, worden de wegen weer hersteld in de oorspronkelijke staat.

Verder is er de aanvoer van kleiner materiaal nodig. Dit zorgt voor circa 70 vrachtbewegingen.

Als er onverhoopt door het transport schade ontstaat, wordt dit hersteld en vergoed door de initiatiefnemers.

Gebiedsfonds
Een van de vormen van financiële participatie in het windpark is het gebiedsfonds. Dit fonds wordt gevuld door een deel van de opbrengsten van de windturbines hierin te storten. Het gaat om 50 cent per opgewekte megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van 15 jaar. De exacte jaarlijkse bijdrage aan het gebiedsfonds hangt dus af van hoeveel de windturbines in het afgelopen jaar hebben opgewekt.

Als rekenvoorbeeld nemen we de verwachte opbrengst van de windturbines. Met 15 miljoen kilowattuur (kWh) per windturbine is dat 675.000.000 kWh per jaar. Een megawattuur is 1000 kilowattuur, dus dat is 675.000 MWh per jaar. Dat wordt vermenigvuldigd met 50 cent en betekent een jaarlijkse bijdrage van 337.500 euro aan het gebiedsfonds. De provincie Drenthe voegt hier 10 jaar lang 180.000 euro per jaar aan toe.

Waaraan het gebiedsfonds wordt besteed, is vooral aan het gebied zelf. Inwoners en maatschappelijke organisaties die hiervoor ideeën hebben en betrokken willen zijn bij het beheer van dit gebiedsfonds, kunnen zich melden bij de provincie Drenthe. De provincie neemt het voortouw hierin om een goede structuur voor het fonds op te zetten. Doel is zeggenschap van de inwoners over de geldstromen in dit gebiedsfonds.

Doe mee in het windpark via De Windvogel
Een andere mogelijkheid voor financiële participatie is via coöperatie De Windvogel. Inwoners kunnen meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van de coöperatie. Leden kunnen vervolgens mee-investeren in het windpark voor een bedrag dat zij zelf bepalen. In totaal investeren wij € 2,5 miljoen in dit windpark. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 7 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kunnen we buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. Het doel van de coöperatie is om een duurzame energievoorziening voor de toekomst te creëren samen met inwoners. Meer informatie hierover staat op www.windvogel.nl of kunt u opvragen via info@windvogel.nl.

Vragen en contact
We hopen u zo goed te hebben geïnformeerd over de stand van zaken van het windpark. U kunt zich via de website aanmelden voor onze nieuwsbrief: https://www.drentsemondenoostermoer.nl/contact/

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën