Participatieplan verplicht bij nieuwe windmolens

tweedekamerDe Tweede Kamer heeft gisteren gekozen voor een verplichte omgevingsvisie voor gemeenten. Hierin staat onder andere dat gemeenten de burgerparticipatie moeten regelen met een participatieplan. Op het vlak van burgerparticipatie is de wet nu aangescherpt. Met amendement 109 is de maatschappelijke participatie bij projectbesluiten versterkt. Bij windenergieprojecten wordt een participatieplan verplicht (163). Het bevoegd gezag maakt daarin afspraken met de initiatiefnemer van een windplan over hoe de samenleving bij de plannen wordt betrokken.

De burger zo vroeg mogelijk betrekken
In de praktijk betekent dit dat elke projectontwikkelaar van windenergie nu verplicht een plan moet opstellen waarin staat hoe de burger betrokken is. Dit kan door samen te werken met een burgercooperatie, maar ook door aandelen uit te geven. In dat geval is er sprake van financiele participatie. De Windvogel pleit als burgercooperatie voor procesparticipatie, waarbij de burger in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken is en (een deel van) het eigendom van de windturbines verkrijtgt. Door dit eigendom kunnen burgers zelf bepalen wat er met de opbrengsten uit de windenergie gebeurt.

Bron: Binnenlands Bestuur

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën