Bestemmingsplan windpark Oeverwind definitief

Het bestemmingsplan ‘Windpark Oeverwind’ is definitief, dat verklaarde de Raad van State op 12 mei jl. Dit maakt de weg vrij voor de komst van onze twee burger windturbines in recreatiegebied het Oeverbos langs het Scheur in Vlaardingen.

De provincie Zuid-Holland heeft deze locatie aangewezen als locatie voor een windpark. Bij besluit van 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad van Vlaardingen het bestemmingsplan “Windpark Oeverwind” vastgesteld. Dit plan voorziet in de bouw van twee windturbines met een tiphoogte van maximaal 141 m en een beoogd gezamenlijk vermogen van maximaal 7 MW aan de hoofdvaarweg het Scheur.

Initiatiefnemers

De initiatiefnemers van het plan zijn Coöperatie Vlaardings Energie Collectief (VEC), een lokaal energiecollectief met projecten voor zonne- en windenergie, en De Windvogel. De Windvogel is hierin een samenwerkingspartner vanwege de ervaring die zij al hebben met windenergieprojecten voor en door burgers. De Windvogel helpt in de ontwikkeling en krijgt een aandeel in het eigendom en bestuur. De windturbines moeten burgermolens worden. Via het lidmaatschap kunnen alle inwoners, bedrijven en instellingen meedoen en participeren in windenergie. Van de opbrengsten van het park wordt een deel in een omgevingsfonds gezet en tevens in het Natuurwind concept waarbij energiecoöperaties en Staatsbosbeheer samenwerken. Het project heeft al SDE+ subsidie toegewezen gekregen.

Bezwaar

De eigenares van een restaurant in het recreatiegebied (Midden Delfland B.V.) was tegen het bestemmingsplan in beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitspraak stelt dat de eigenares vreest dat de komst van het windpark het Oeverbos zal aantasten en daarmee negatieve gevolgen heeft voor haar restaurant. Ook maakt zij zich zorgen over geluid- en lichthinder, gezondheid en veiligheid.

Daarnaast wordt door haar gevreesd dat er uiteindelijk meer windturbines komen omdat in de Visie ruimte en mobiliteit van de provincie Zuid-Holland staat dat de locatie het Oeverbos geschikt wordt geacht voor de bouw van maximaal vijf windturbines. De Afdeling stelt dat dit onzeker is. Vanwege de aanleg van de Blankenburgverbinding (dat op zijn vroegst in 2024 gereed zal zijn) kunnen in het gebied op dit moment niet meer dan 2 windturbines komen. Pas na de realisatie en oplevering van de Blankenburgverbinding kan beoordeeld worden of er nog twee windturbines op de locatie het Oeverbos kunnen worden gerealiseerd, zo staat in de plantoelichting. De realisatie van een vijfde windturbine is volgens de plantoelichting niet mogelijk vanwege de bouw van een crematorium aan de rand van de naastgelegen gemeente Maassluis.

De Afdeling heeft in haar uitspraak van vandaag het beroep van ongegrond verklaard. Bron: RvS

Inge Verhoef

1 reactie

  1. W. Bartels op 19 mei 2021 om 22:00

    Mooi dat de bestemmingsplan-hobbel ‘Windpark Oeverwind’ nabij Vlaardingen genomen is. De turbines kunnen nu de lucht in. Scheuren maar!

Laat een reactie achter

Categorieën