Windvogel en Amsterdam Wind vragen vergunning aan voor windmolens Noorder IJ-plas

De Windvogel, Amsterdam Wind en bedrijfscoöperatie NDSM Energie hebben een aanvraag voor een vergunning ingediend voor het realiseren van drie windmolens in het gebied van de Noorder IJ-Plas. De aanvraag is ingediend bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij beslissen of Amsterdam Wind een vergunning krijgt.

In 2012 heeft de gemeente Amsterdam het Cornelis Douwesterrein en de oostzijde van de Noorder IJ-plas aangewezen als mogelijk geschikte plekken voor windmolens. De afgelopen twee jaar hebben de Windvogel, Amsterdam Wind en NDSM Energie onderzoeken laten uitvoeren waarbij verschillende opstellingen zijn meegenomen. Uit de onderzoeken blijkt dat de gekozen opstelling met windmolens aan de oostzijde van de Noorder IJ-plas geen grote risico’s vormen voor gezondheid en natuur. Ook zijn er geen grote gevolgen voor het bouwen van nieuwe woningen.

Omgevingsberaden

Omwonenden en andere belanghebbenden zijn in verschillende omgevingsberaden georganiseerd door De Windvogel, Amsterdam Wind en NDSM Energie bij het initiatief betrokken. Als de Omgevingsdienst een ontwerp besluit heeft genomen, dan wordt dit zes weken ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen in deze periode hun mening geven over de aanvraag en het ontwerp-besluit.

Verschuiving één windmolen

In de vergunningaanvraag is een van de windmolens 100 meter naar het Westen opgeschoven ten opzichte van de locatie in de eerder gepresenteerde voorkeursopstelling. Deze is op 30 januari 2023 gepresenteerd tijdens de informatieavond in stadsdeel Noord. Hierbij is ook aangegeven dat er voor elke windmolen nog een schuifruimte was. De nieuwe locatie valt binnen de schuifruimte.  De verplaatsing komt door de helikoptervliegroute die hierlangs gaat, en de hoogspanningsverbinding van TenneT. De omwonenden van de windmolen in kwestie zijn hier in de week van 3 april extra over geïnformeerd.

Beoordeling vergunning

De vergunning is aangevraagd op basis van het concept-Milieueffectrapport (MER), de ruimtelijke onderbouwing en de uitgangspuntennotitie Landschap, natuur en recreatie. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied is nu aan zet om de aanvraag en de bijbehorende stukken te beoordelen. Zij vragen hiervoor ook advies bij verschillende partijen, waaronder de gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Oostzaan, Rijkswaterstaat en TenneT. Als Amsterdam Wind een vergunning krijgt, komen er drie windmolens bij de Noorder IJ-plas. Daarvan komen er twee direct bij het knooppunt Coenplein en de derde bij het IJ.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën